Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących KONSUMENTAMI jest

Interopak Jolanta Freliszka, Katarzyna Rogowska, Edmund Freliszka
Spółka Jawna

Adres: ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej.

Tel. 228120521, 515195779

e-mail:  -||-

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem 
NIP: 952-17-88-343 REGON : 013266498

Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiory danych związane z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszej stronie www".

 

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę - na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 2. Dane przez nas zebrane nie są w żaden sposób rozpowszechniane.

 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. ADMINISTRATOR ma prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, np. gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

 4. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania współpracy [ pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE

 5. Zebrane przez nas dane przechowywane są na stacjach komputerowych zabezpieczonych indywidualnymi hasłami do których dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy.

 6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych KONSUMENTA:

 • nazwisko i imię;

 • adres do wysyłki produktów;

 • adres e-mail;

 • numer telefonu kontaktowego;